Deklaracja dostępności

Wstęp deklaracji

Dom Kultury w Pyrzycach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Pyrzyckiego Domu Kultury.

Data publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2022.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-12-07.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-02-02. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

(Klawisze dostępu)

Przeglądarki internetowe umożliwiają przejście do odnośnika za pomocą skrótów klawiszowych zdefiniowanych na stronie, które zastępują w nawigacji potrzebę używania myszki. Sposób użycia klawiszy dostępu jest także zależny od posiadanego systemu operacyjnego. Serwis nie jest wyposażony w skróty klawiaturowe, które mogły by wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników. Oprócz myszki po witrynie można się poruszać za pomocą klawiatury. Klawisz “TAB” umożliwia przesuwanie kursora do poszczególnych opcji nawigacji lub linków na ekranie. Naciskając Enter nastąpi przejście do zaznaczonego odnośnika. Używając strzałek “w dół” i “w górę” można przewijać stronę.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Krzysztof Oszczyk, krzysztofoszczyk@gmail.com Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 91 570 19 95. Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności należy pod adresem: pdk@pyrzyce.net.pl

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedziba Pyrzyckiego Domu Kultury – Pyrzyce, Plac Wolności 3

  • w budynku znajduje się dźwig osobowy tzw. winda (wejście główne).
  • dla osób poruszających się na wózkach dostępne są pomieszczenia na parterze oraz pierwszym i drugim piętrze.

Dostępność wejścia

Do budynku prowadzą 2 wejścia:

  • jedno od ul. Stargardzkiej z podjazdem dla osób poruszających się na wózkach dla dojazdu do sali widowiskowo-kinowej. Wejście jest dostępne wyłącznie podczas wydarzeń kulturalnych na scenie widowiskowo-kinowej. Brak dostępu do dźwigu osobowego (windy).
  • drugie „główne” wejście od strony ulicy Poznańskiej (od strony stacji paliw), z podjazdem dla osób poruszających się na wózkach. Wejście z dostępem do dźwigu osobowego (windy). Wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy placówki.

Drzwi wejściowe do budynku są przystosowane do przejazdu dla osób poruszających się na wózkach.

Obsługa osób słabosłyszących, niewidomych i słabowidzących

Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku jest przenośna pętla indukcyjna, na co dzień znajdująca się w kasie biletowej.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących, poza oznaczeniem przycisków w alfabecie Brajla dźwigu osobowego (windy).

Dostępność toalety

Toaleta dla osób z niepełnosprawnością, znajduje się na parterze budynku od strony głównego wejścia.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Dostępność parkingu

Przed budynkiem, na parkingu od strony ul. Stargardzkiej, są 2 miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.

Obsługa osób słabosłyszących

Zgodnie z Ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. z 2011 r., Nr 209, poz. 1243 z późn. zm.) informujemy, iż osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, mają prawo do korzystania z usług pozwalających na komunikowanie się.

Pyrzycki Dom Kultury zapewnia możliwość komunikowania się za pośrednictwem tłumacza języka migowego (PJM), (SJM), (SKOGN).

Osoba zainteresowania załatwieniem sprawy przy pomocy tłumacza języka migowego jest zobowiązana zgłosić ten fakt co najmniej na 3 dni robocze przed planowanym terminem jej załatwienia.

W zgłoszeniu należy podać zwięzły opis sprawy oraz wskazać metodę komunikowania się:

  • PJM (polski język migowy),
  • SJM (system językowo-migowy),
  • SKOGN (sposób komunikowania się osób głuchoniewidomych).

Zgłoszenie winno być dokonane za pomocą dostępnych środków komunikacji  na podany powyżej adres, numer telefonu, faksu lub e-mail.

Można skorzystać z pomocy osoby przybranej tj. osoby, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę zainteresowaną w celu ułatwienia porozumienia z nią i udzielenia jej pomocy w załatwieniu spraw.

Dodatkowe informacje

Serwis został zaprojektowany tak, aby był możliwy do obsłużenia dla jak najszerszej grupy użytkowników, niezależnie od używanej technologii, oprogramowania lub posiadanej dysfunkcji. Nieustannie poszukujemy rozwiązań aby zwiększyć dostępność i użyteczność naszej strony internetowej.

Po prawej stronie widoczny jest przycisk umożliwiający przełączenie strony w tryb kontrastu, z możliwością powiększenia czcionki, skali szarości oraz włączenia modułu odczytującego treść strony.

Konkursy