Regulamin Kina/Regulamin Sprzedaży Biletów

Regulamin określający zasady korzystania z kina
w Pyrzyckim Domu Kultury

 1. Regulamin określa zasady korzystania z Kina oraz zasady udziału w imprezach, takich jak: spektakle teatralne, koncerty, występy kabaretowe, spotkania z artystami, wernisaże.
 2. W sali widowiskowo-kinowej odbywają się projekcje filmowe oraz imprezy artystyczne.
 3. Pracownicy Pyrzyckiego Domu Kultury są upoważnieni do kontroli przestrzegania niniejszego Regulaminu.

POSTANOWIENIA OGÓLNE:

 • Wstęp do Kina i na imprezę organizowaną w Pyrzyckim Domu Kultury ww. sali jest możliwy za okazaniem ważnego biletu. Wyjątek stanowią imprezy niebiletowane.
 • Bilety możliwe są do nabycia w kasie Kina Pyrzyckiego Domu Kultury oraz on-line i na stronie biletyna.pl .
 • Kupując bilet należy sprawdzić zawarte na nim dane. Po odejściu od kasy reklamacje gotówkowe nie będą uwzględniane.
 • Miejsce na sali należy zajmować zgodnie ze wskazaniami na bilecie.
 • Za osoby małoletnie, przebywające na terenie Kina lub uczestniczące w seansie lub imprezie, odpowiedzialność, w tym również materialną, ponoszą odpowiednio do stosownych przepisów prawa ich rodzice lub opiekunowie prawni bądź przedstawiciele ustawowi.
 • Osoby, co do których zachodzi przypuszczenie, iż znajdują się w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub pod wpływem środków odurzających nie będą wpuszczani na salę.
 • Podczas seansów filmowych i imprez organizowanych w ww. sali zabrania się:
  1. dokonywania jakiejkolwiek rejestracji obrazu i dźwięku. (Ustawa o prawach autorskich Dz. U. 1994 Nr 43 poz. 170 z dnia 04.02.1994 r.) DZIAŁANIA TAKIE SĄ NIELEGALNE I BĘDĄ ZGŁASZANE NA POLICJĘ.
  2. korzystania z telefonów komórkowych.
  3. wnoszenia oraz spożywania alkoholu
  4. wnoszenia, posiadania i używania środków odurzających
  5. palenia papierosów i korzystania z elektronicznych papierosów oraz urządzeń i przedmiotów o tej samej lub zbliżonej funkcji lub działaniu;
  6. wprowadzania zwierząt, za wyjątkiem psów przewodników dla osób niewidomych i niedowidzących;
  7. głośnego zachowania, które zakłóca oglądanie filmu lub uczestniczenie w imprezie.
  8. wnoszenia przedmiotów i substancji niebezpiecznych, które mogą zagrażać zdrowiu lub bezpieczeństwu osób przebywających w Kinie
 • Za rzeczy pozostawione po seansach filmowych lub po imprezach Pyrzycki Dom Kultury nie ponosi odpowiedzialności.
 • Pyrzycki Dom Kultury na podstawie umów z dystrybutorami i innymi podmiotami ma prawo do emisji przed filmem bloku reklamowego, co sprawia, że godzina faktycznej emisji filmu może być przesunięta o czas jego wyświetlania.
 • Na czas trwania wybranych imprez Pyrzycki Dom Kultury uruchamia szatnię. Szatnie są wówczas obowiązkowe, bezpłatne i dozorowane.
 • Sprzedaż biletów na seans filmowy/imprezę rozpoczyna się na o godzinę przed każdym seansem.
 • Zakupione bilety wraz z paragonem należy zachować do końca trwania seansu/imprezy.
 • Kino zastrzega możliwość odwołania seansu filmowego w przypadku frekwencji poniżej 5 osób.

POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE

  I        REZERWACJA I SPRZEDAŻ BILETÓW WSTĘPU:

 • Rezerwacji miejsc na seanse filmowe/imprezy , można dokonać telefonicznie pod numerem telefonu 513 153 050 lub osobiście w kasie kina podając numer telefonu.
 • Rezerwację miejsc na seanse filmowe/imprezy, można w każdej chwili unieważnić telefonicznie lub osobiście w kasie kina podając numer telefonu.
 • Kasjerowi przysługuje prawo do swobodnego decydowania, na które z wydarzeń z repertuaru Pyrzyckiego Domu Kultury będzie możliwa rezerwacja, jak również o okresie, w którym rezerwacja Biletu na dane wydarzenie będzie możliwa.
 • Jeżeli Sprzedawca nie postanowi inaczej zarezerwowane bilety na seanse filmowe/imprezy należy odebrać najpóźniej do piątku, poprzedzającego datę seansu/ imprezy w przeciwnym razie rezerwacja zostanie automatycznie anulowana.
 • KASJER MOŻE ODMÓWIĆ SPRZEDAŻY BILETU NA SEANSE FILMOWE/IMPREZY w następujących przypadkach:
  1. Wykonanie usługi nie jest możliwe, pomimo wcześniejszej deklaracji repertuarowej,
  2. W przypadku, gdy osoba kupująca jest w stanie wskazującym na spożycie alkoholu, pod wpływem środków odurzających, zachowuje się agresywnie, posiada przy sobie przedmioty niebezpieczne lub swoim zachowaniem zagraża bezpieczeństwu pozostałych klientów lub pracowników kina,
  3. W przypadku, gdy osoba kupująca nie spełnia wymogu granicy wieku, od której dopuszcza się uczestniczenie w seansie filmowym lub imprezie, chyba, że jest w towarzystwie opiekuna prawnego,
  4. Sił i zdarzeń losowych niezależnych od Pyrzyckiego Domu Kultury.

II.

 • KASJER MA PRAWO ODMÓWIĆ przyjęcia zwrotu wykupionych biletów wstępu oraz dokonania wypłaty kwoty należnej za niewykorzystane bilety w przypadku odmowy wypełnienia i podpisania formularza zwrotu.
 • Zwrot zakupionych biletów w kasie PDK na seans filmowy możliwy jest najpóźniej na godzinę przed rozpoczęciem seansu, na który został kupiony bilet, TYLKO ZA ZWROTEM WAŻNEGO biletu wstępu oraz PARAGONU .
 • Zwrot zakupionych biletów na imprezę możliwy jest najpóźniej na 7 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia imprezy, TYLKO ZA ZWROTEM WAŻNEGO biletu wstępu oraz PARAGONU.

III.

 • Ceny biletów wstępu na imprezy organizowane w Pyrzyckim Domu Kultury są różne, a ich wysokość jest każdorazowo ogłaszana w materiałach reklamujących dane wydarzenie oraz na stronie pdk.pyrzyce.net
 • Ceny biletów na seanse filmowe określa obowiązujący w Pyrzyckim Domu Kultury cennik, dostępny na stronie pdk.pyrzyce.net oraz www.biletyna.pl .
 • Bilety do kina sprzedawane są w trzech kategoriach: normalny, ulgowy, grupowy.
  1. Cena ze bilet normalny – 20 zł
  2. Cena za bilet ulgowy – 18 zł
  3. Cena za bilet grupowy – 15 zł
 • Jednocześnie informujemy, iż ww. ceny biletów na projekcje filmów mogą ulec zmianie na wyraźne żądanie dystrybutora filmu
 • Bilet ulgowy przysługuje osobom uczącym się, do 25 roku życia oraz emerytom, rencistom
  i kombatantom, po okazaniu dokumentów potwierdzających ww. uprawnienia.
 • Bilet grupowy na seans filmowy dotyczy grupy minimum 15 osób.
 • Liczba bezpłatnych wejściówek dla opiekunów grup zorganizowanych zależne są od liczby podopiecznych:
  1. Wiek do 10 lat -20 podopiecznych –do 3 opiekunów.
  2. Wiek od 10 do 19 lat –grupa 20 podopiecznych –do 2 opiekunów,
  3. grupy zorganizowane pozaszkolne: grupa 15 podopiecznych 1opiekun
 • Darmowy bilet przysługuje:
  1. Dzieciom do lat 3 przebywającym na seansie pod opieką opiekuna i niezajmującym samodzielnego miejsca. Wiek dziecka zajmującego wspólne miejsce z opiekunem będzie zweryfikowany przez pracownika kina. Po stronie opiekuna spoczywa obowiązek uwiarygodnienia wieku dziecka.
  2. Opiekunom towarzyszącym osobom niepełnosprawnym ruchowo, które mają problem
   z samodzielnym poruszaniem się (poruszającym się na wózku inwalidzkim, o kulach bądź
   w inny widoczny sposób mającym problem z samodzielnym przemieszczaniem się na terenie Kina);
  3. Opiekunom towarzyszącym osobom niepełnosprawnym umysłowo w stopniu znacznym
   z symbolem U, P, N, określającym przyczynę niepełnosprawności. Podczas zakupu Biletów oraz w momencie wejścia na teren Kina, należy przedłożyć odpowiedni dokument (legitymację lub Orzeczenie o Niepełnosprawności), upoważniający do ulgi. Kino zastrzega sobie prawo odmowy sprzedaży Biletu zerowego w przypadku braku odpowiedniego dokumentu.
 • Jeżeli dla danego Seansu lub Wydarzenia określone są kategorie wiekowe, wejście na teren Sali kinowej możliwe jest wyłącznie za okazaniem odpowiedniego dokumentu potwierdzającego spełnienie warunków wiekowych, lub za zgodą pisemną lub słowną, i pod opieką opiekuna prawnego.
 • Każda osoba korzystająca ze zniżek na bilety do kina i imprezy organizowane w Pyrzyckim Domu Kultury, jest zobowiązana do okazania dokumentu potwierdzającego prawo do takiej zniżki przy wejściu na salę.
 • Na inne wydarzenia kinowe jak np. Pyrzycki Klub Filmowy, Babskie Wieczory Filmowe obowiązują osobne regulaminy stworzone na poszczególne wydarzenia.
 • Faktura może być wystawiona wyłącznie na tę osobę lub firmę, która zakupiła bilety przez Internet lub w kasie PDK.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 1. Pyrzycki Dom Kultury nie ponosi odpowiedzialności za drukowany w środkach masowego przekazu repertuar kina.
 2. Pyrzycki Dom Kultury zastrzega sobie możliwość zmiany repertuaru bez podania przyczyny.
 3. Zasady sprzedaży biletów poprzez system on-line określone zostały w Regulaminie sprzedaży biletów on-line do kina Pyrzyckiego Domu Kultury oraz na inne wydarzenia artystyczne organizowane przez Pyrzycki Dom Kultury dostępnych na stronie www.pdk.pyrzyce.net
 4. Pyrzycki Dom Kultury informuje, iż jest administratorem danych osobowych uzyskanych m.in. przy sprzedaży biletów. Zasady przetwarzania i dostępu do danych osobowych określone zostały w klauzulach informacyjnych umieszczonych na stronie www.pdk.pyrzyce.net/polityka-prywatnosci-rodo-pdk/
 5. Osoby robiące zdjęcia na terenie Pyrzyckiego Domu Kultury są odpowiedzialne za ich upublicznianie, a PDK nie ponosi żadnych konsekwencji za takie działania.
 6. Interpretacja niniejszego Regulaminu należy wyłącznie do Pyrzyckiego Domu Kultury.
 7. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 14.09.2020 r.

Regulamin sprzedaży biletów

do kina Pyrzyckiego Domu Kultury oraz na inne wydarzenia artystyczne organizowane przez Pyrzycki Dom Kultury

§1. Umowa sprzedaży

 1. Pyrzycki Dom Kultury z siedzibą w Pyrzycach,  przy ul. Plac Wolności 3, 74 – 200 Pyrzyce , zwane dalej w Regulaminie, jako PDK, prowadzi sprzedaż biletów do Kina PDK oraz na własne imprezy poprzez system sprzedaży online na podstawie umowy zawartej z portalem biletyna.pl oraz w kasie gotówkowej i biletomacie.
 2. Umowa sprzedaży biletów pomiędzy nabywcą, a portalem biletyna.pl zostaje zawarta po prawidłowym przejściu przez nabywcę pełnego procesu dokonania zakupu biletów, który obejmuje:
  1. złożenie przez nabywcę zamówienia online na stronie internetowej www.biletyna.pl
  2. uiszczenie przez nabywcę zapłaty za bilety przy pomocy przelewu bankowego online lub przy użyciu karty płatniczej;
  3. otrzymanie pocztą elektroniczną – na wskazany przez nabywcę adres – potwierdzenia przyjęcia przez portal biletyna.pl zamówienia i przesłania biletu w formie elektronicznej.
 3. Zakup biletu jest równoznaczny z wyrażeniem przez nabywcę zgody na przestrzeganie niniejszego regulaminu, Regulaminu określającego zasady korzystania z kina w Pyrzyckim Domu Kultury oraz Regulaminu sprzedaży na portalu biletyna.pl.
 4. Jednorazowo w trybie online nabywca może kupić nie więcej niż 10 biletów. W przypadku chęci zakupu większej ilości biletów, nabywcy przysługuje prawo do biletów grupowych, których kupno możliwe jest jedynie w kasie Kina PDK.
 5. W przypadku zakupu większej liczby biletów i w innych sytuacjach dotyczących umowy sprzedaży, PDK prosi o kontakt mailowy: kino.pdk@wp.pl lub telefoniczny:
  1. kasa PDK – 513 153 050 (w godzinach pracy kina)
  2. sekretariat PDK – 91 570 19 95 (w godzinach pracy sekretariatu)

      6. Zakup biletów w biletomacie nie daje możliwości uzyskania faktury dla podatnika (przedsiębiorcy) a jedynie dla konsumenta (osoby fizycznej nie prowadzącej     

          działalności gospodarczej). Aby podatnik otrzymał fakturę, zobowiązany jest do zakupu biletów wyłącznie w kasie gotówkowej.

§2. Płatność i realizacja zamówienia

 1. Informacje o procesie dokonywania zakupu biletów online są dostępne w Regulaminie sprzedaży na portalu biletyna.pl, który jest dostępny na stronie www.biletyna.pl.
 2. Nabywca zobowiązany jest do skontrolowania zakupionych tą drogą biletów natychmiast po ich otrzymaniu (data, godzina i miejsce imprezy, ilość oraz cenę biletów).
 3. Ewentualne reklamacje dotyczące zakupu online, a także w systemie biletyny leżą po stronie sprzedającego, czyli portalu biletyna.pl
 4. Nabywca ponosi pełną odpowiedzialność za udostępnienie Biletu osobom trzecim. Bilet jest drukiem poufnym i nie może być powielany. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności w przypadku udostępnienia Biletu osobom trzecim. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmówienia wstępu na Salę w wypadku zaistnienia duplikatu biletu. W przypadku zgłoszenia się w Sali kilku osób z tym samym Biletem, upoważnioną do udziału w spektaklu będzie wyłącznie osoba, która zrealizowała bilet jako pierwsza.

§3. Ochrona danych

 1. Akceptując warunki sprzedaży, nabywca wyraża tym samym zgodę na przetwarzanie przez portal biletyna.pl danych osobowych podanych przez nabywcę w formularzu zamówienia.
 2. Nabywca ma prawo, w każdym czasie, zażądać usunięcia lub zmiany danych osobowych, które go dotyczą.

§4. Reklamacje i zwroty

 1. PDK zastrzega sobie prawo do zmiany zarezerwowanych miejsc, na miejsca w innej części Sali widowiskowej. Ponadto placówka uprawniona jest do zmiany godziny, daty, miejsca odbycia się seansu/imprezy albo odwołania seansu/imprezy tylko z ważnych powodów związanych z technicznymi aspektami realizacji umowy ze strony PDK lub z działaniami osób trzecich, a w szczególności z chorobą artysty. W tym wypadku możliwe jest ubieganie o zwrot biletów.
  W przypadku zakupu online czyni to portal biletyna.pl w porozumieniu z PDK, który seans/imprezę odwołuje.
 2. Szczegóły dotyczące zwrotu biletów są dostępne w Regulaminie sprzedaży na portalu biletyna.pl, który jest dostępny na stronie www.biletyna.pl.


§5. Postanowienia końcowe

 1. Wszystkie bilety nabyte w PDK nie mogą być w żaden sposób nadużywane (kopiowanie, przerabianie). Działania takie są nielegalne i będą zgłaszane na Policję.
 2. Wraz z autoryzacją biletu i wejściem na imprezę, Nabywca biletu akceptuje ustalone przez PDK ogólne warunki i zasady obowiązujące w miejscu odbycia się imprezy, projekcji filmu.
 3. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 14.09.2020 r.
Konkursy